icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Privacy

JuistJust! Advocatuur & Advies
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. Verantwoordelijke: JuistJust! Advocatuur & Advies. VAn Knobelsdorfplein 10, gebouw Centrada (3e verdieping) te Drachten.
d. hamming@juistjust.nl
e. Website: www.juistjust.nl

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt
1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe JuistJust! Advocatuur & Advies de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt. 2. De persoonsgegevens die door JuistJust! Advocatuur & Advies worden verwerkt zijn onder andere: – Voor- en achternaam – e-mailadres – Telefoonnummer – Andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk of mondeling aan JuistJust! Advocatuur & Advies worden verstrekt.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. JuistJust! Advocatuur & Advies verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website of telefonisch aan JuistJust! Advocatuur & Advies heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met JuistJust! Advocatuur & Advies, door het invullen van het contactformulier of door het sturen van een email.
2. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Een gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 3 Delen van persoonsgegevens met derden
JuistJust! Advocatuur & Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites
Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. JuistJust! Advocatuur & Advies is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JuistJust! Advocatuur & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. Wij wijzen u er op dat wij mogen weigeren aan uw verzoek te voldoen, wanneer het voldoen aan uw verzoek in strijd zou zijn met enige wettelijke bepaling die ons c.q. onze beroepsgroep daarin in de weg zou staan.
2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar hamming@juistjust.nl
3. JuistJust! Advocatuur & Advies zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het kantoor eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
5. Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
JuistJust! Advocatuur & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij JuistJust! Advocatuur & Advies op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
JuistJust! Advocatuur & Advies heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hamming@juistjust.nl.

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring
JuistJust! Advocatuur & Advies behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 12 juni 2019.

Artikel 9 Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Namelijk functionele cookies en analytische cookies. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van onze analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.

Artikel 10 Het toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138