icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Algemene Voorwaarden

JuistJust! Advocatuur & Advies werkt slechts onder toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden, of u nu particulier opdrachtgever, rechtsbijstandsverzekerde of cliënt bent die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt.

Partijen en opdracht:

JuistJust! Advocatuur & Advies is een eenmanszaak.

Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan JuistJust! Advocatuur & Advies toekomt.

Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van JuistJust! Advocatuur & Advies, niet tot een resultaatsverbintenis.

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van JuistJust! Advocatuur & Advies, haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, worden ingeschakeld door JuistJust! Advocatuur & Advies.

Honorarium en kosten:

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd honorarium, verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten), reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en omzetbelasting.

Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten.

Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is JuistJust! Advocatuur & Adviesgerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. JuistJust! Advocatuur & Adviesis gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.

Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid van JuistJust! Advocatuur & Advies is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt.

Indien en voorzover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van JuistJust! Advocatuur & Advies beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Intellectuele eigendomsrechten:

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JuistJust! Advocatuur & Advies, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op de rechtsverhouding tussen JuistJust! Advocatuur & Advies en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Wijziging van algemene voorwaarden:

JuistJust! Advocatuur & Advies is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten:

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Archivering:

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door JuistJust! Advocatuur & Advies gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Download de algemene voorwaarden van JuistJust!.


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten