icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
Rechtszittingen tijdens Corona crisis?

Rechtszittingen tijdens Corona crisis?

Tijdens de Corona crisis houden de gerechten de deuren zoveel mogelijk gesloten. Waar normaal een mondelinge behandeling gebruikelijk is, wordt voorlopig zoveel mogelijk gerekt met schriftelijk verweer of een digitale beeldverbinding. Lees hier de algemene regeling zaaksbehandeling gerechten van 4 april 2020,

Voor spoedeisende zaken geldt een ander regime:

Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven. Er zullen echter in beginsel geen mondelinge behandelingen plaatsvinden. JuistJust! is daar uiteraard als digitale advocaat volledig op ingesteld.Skype Just Hamming

Kantonzaken

Tot en met 28 april 2020 vinden er ook geen mondelinge kantonrolzittingen plaats. Er vindt wel een schriftelijke rolzitting plaats. U kunt dus wel op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift indienen. Komt er een schriftelijke reactie dan gaat het proces gewoon door.

Voor kantonzaken aangebracht op rolzittingen vanaf 17 maart en waarin de rechtbank geen reactie van u heeft ontvangen geldt het volgende. Is uw zaak aangehouden dan kunt u bericht krijgen van de rechtbank met daarin de vraag of u mondeling wilt reageren op de dagvaarding. Als u mondeling wilt reageren dan kunt u de rechtbank hiervoor bellen, een email of brief sturen. U krijgt dan vervolgens bericht hoe en wanneer u mondeling verweer kan voeren. Indien u niet reageert binnen de gestelde termijn, wordt verstek verleend en wordt er een verstekvonnis gewezen. Als u wordt gedagvaard na 6 april, dan ontvangt u van de deurwaarder deze brief.

Handelszaken

Op de rolzitting van handel kan ook op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift worden ingediend.

Daarnaast geldt voor handel dat in nieuwe rolzaken waarin zich voor gedaagde geen advocaat stelt verstek kan worden verleend en vonnis kan worden bepaald. Het proces gaat gewoon door. Er kan ook uitspraak worden gedaan.

Het voorgaande geldt niet voor zaken waarin volgens een bij beschikking afgegeven processchema op grond van het Versneld Regime in Octrooizaken wordt geprocedeerd.

Welke zaken worden zo mogelijk wel mondeling behandeld t/m 28 april?

Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten/deelgeschillen bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan en op welke wijze (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak).

Na 6 april 2020 kunnen ook andere zaken worden behandeld. Dit zijn in ieder geval zaken waarvan naar het oordeel van de rechter de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april 2020 en waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over schriftelijk afdoen.

Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de desbetreffende rechtbank kan daarbij gedacht worden aan:

 • Kort gedingen
 • Rekesten ontslag statutair bestuurder
 • Deelgeschillen
 • Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv.
 • Overige voorlopige voorzieningen
 • Huurzaken: tot 1 juni 2020 wordt in woonruimtezaken geen ontruiming uitgesproken (verstek- en uitgeprocedeerde zaken inbegrepen), uitgezonderd zaken waarin sprake is van feiten die de zaak tot superspoedeisend maken zoals criminele activiteiten en ernstige overlast
 • Bezwaar/beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen
 • Handelsrekesten bij de voorzieningenrechter (dus inroepen huurbeding, verlof verkopen aandelen etc.)
 • Beëdigingen (advocaten/deurwaarders/vertalers)
 • Kantonrolzaken
 • Erfrechtrekesten
 • Wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling en/of concurrentiebeding.

Deze lijst is niet limitatief. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de desbetreffende rechtbank kunnen ook nog andere zaken behandeld worden die zich hier naar het oordeel van de rechter voor lenen.

Als er een zitting volgt, wordt die in beginsel digitaal gedaan.

Vonnissen en beschikkingen kunnen – zonder publiek – worden uitgesproken.

Conservatoir beslag

Het indienen van conservatoire beslagrekesten blijft mogelijk. Bij de beoordeling van dergelijke rekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. U ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

Verzoek verlenging huurovereenkomst

Een verzoek verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst wordt aangemerkt als urgente zaak, mits de verhuurder voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft. De urgentie is ter beoordeling aan de zaaksrechter.

Civiel hoger beroep (bij gerechtshof)

De zittingen worden allemaal afgezegd, met uitzondering van spoedzaken waarin op korte termijn een uitspraak nodig is, zoals spoed kort gedingen en faillissementszaken. Als er een zitting plaatsvindt, gebeurt dat zoveel mogelijk via telehoren; alleen als het niet anders kan, wordt een fysieke zitting gehouden. JuistJust! is daar uiteraard volledig op voorbereid: Skype Just Hamming

 

Ook bij familie- en jeugdrecht gaan alleen de spoedzaken door. Het gaat dan om plaatsing in een gesloten jeugdinrichting, maatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, spoed kort gedingen en voorlopige voorzieningen. De rol- en rekestadministratie werken zoveel mogelijk door en uitspraken worden gedaan.

In verband met de sluiting van onze gerechten bestaat hiervoor momenteel een tijdelijke regeling, die geldt boven het reguliere reglement.

 

Staat uw type zaak er niet bij? Zoek dan hier.


Juist Just! Advocatuur BV
bezoeklocatie,
nader af te spreken
KVK: 92323103