icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Advocaat agrarisch recht

Advocaat agrarisch recht

 

Agrarisch recht is eigenlijk een lappendeken van allerlei rechtsgebieden, die één raakvlak hebben; ze hebben betrekking op of raken de rechtspositie van de agrariër. Dat kan een probleem zijn met het RVO over de oormerken of het vervoeren van ziek vee, waardoor u wellicht een korting op de toeslagrechten te wachten staat, maar ook vragen of u als pachter het recht van eerste koop heeft, of er sprake is van klassieke of geliberaliseerde pacht.

Tegenwoordig houd ik mij ook vooral bezit met de verdeling van fosfaatrechten tussen pachter en verpachter, tussen inschaarder en uitschaarder en vee-eigenaar op jongveeopfokkers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0612928637. 


JuistJust! Advocatuur & Advies
Van Knobelsdorffplein 10
Marqant, 3e verdieping
9203 EJ Drachten
KVK: 71216138